Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:32
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
12:30
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
12:30
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
16:27
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viapimpmyheart pimpmyheart
16:26
19:48
6552 c597 500
Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
19:46
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viaplateau plateau
19:46
19:44
1961 c0a0 500
19:42
1953 50ac
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
19:42
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viastarryeyed starryeyed
19:36
00:13
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
13:11
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
22:13
20:49
21:50
6149 2e74 500
Reposted fromdusix dusix vialikeknives likeknives
09:04
0776 6388 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajoans joans
20:47
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
17:11
2580 d70a 500
Podobno Wrocław poczuł się Wenecją
Reposted fromTenSigis TenSigis viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl