Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:05
23:55
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
23:54
6157 3898 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
20:49
20:48
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialikeknives likeknives
20:48
5871 5b88 500
21:50
6149 2e74 500
Reposted fromdusix dusix vialikeknives likeknives
09:04
0776 6388 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajoans joans
20:47
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
17:11
2580 d70a 500
Podobno Wrocław poczuł się Wenecją
Reposted fromTenSigis TenSigis viaiblameyou iblameyou
11:19
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viagonnabebetter gonnabebetter
11:16
1510 c813 500

Marta Bevacqua - The Animal Box
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/05/marta-bevacqua-the-animal-box/

Reposted fromcuty cuty
06:55
Reposted frommuladhara muladhara vialittlefool littlefool
08:11
2019 9032 500
21:29
Świadomość, że wiesz czego chcesz, zawsze daje siłę i wolność.
— Richard Yates
Reposted fromswojszlak swojszlak viaahora ahora
16:40
7336 64e3 500
Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline viamerit merit
23:34
0625 5b7f
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viaahora ahora
18:14
18:13
3700 bc43
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaiblameyou iblameyou
15:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl